På god vei mot klimanøytralitet

Etter starten med å kartlegge klimagassutslippene våre i 2016 og 2017, har vi i SalatMestern arbeidet aktivt med å redusere klimagassutslippene våre. Flere tiltak har gitt stor effekt og de siste årene har vi satset stort på solceller på tak og fasade. 

Samlet er klimagassutslippene i 2022 redusert med hele 75% i forhold til 2017.

Oppdatert 3. oktober 2023

Vi i SalatMestern har utviklet et klimaregnskap siden 2017, og f.o.m. regnskapet fra 2020 er løsningen til cemasys.no tatt i bruk. Dette gir en detaljert oversikt over virksomhetens energi- og klimafotavtrykk. Analysen er basert på direkte og indirekte energiforbruk knyttet til virksomhetens aktiviteter. Klimafotavtrykket gir en generell oversikt over vårt klimagassutslipp, omregnet til antall tonn CO2-ekvivalenter. 

“Klimasaken er selvsagt viktig, også for oss,” sier Thomas Andersen, daglig leder. “En kan ikke være en seriøs bedrift uten å gjøre sitt for å redusere avtrykket fra egen virksomhet på klima. Dette krever langsiktig og fokusert arbeid på en rekke områder, noe vi er godt i gang med.”

Figur 1. De totale klimagassutslippene er redusert med 3/4, dvs. 75% fra 2017 til 2022, og i 2022 var året med laveste samlede utslipp så langt.

Enda bedre per tonn produsert vare

En ting er de faktiske utslippene, men er de en effekt av mindre aktivitet? Tvert imot, hos Salatmestern øker volumet av mengde vare produsert år for år.

Som figuren viser, er klimagassutslippene i kgCO2 per produsert tonn vare dramatisk redusert de siste årene. Det ekstra gledelige er at det er redusert mer enn selve klimagassene. Reduksjon per mengde vare er på ca. 81% mot 75% for samlede klimagassutslipp.

Figur 2. Kg CO2 per tonn produsert vare er redusert mer enn utslipp total.

Effektive tiltak

De viktigste tiltakene for å få til så kraftige reduksjoner har vært:
• Stopp i bruk av oljefyring i 2017
• Ytterligere fokus og nye tiltak i forhold til avfallshåndtering
• Ombygning av kjøle- og fryselagre
• Bygging av solceller på tak og fasade

Stor effekt av å droppe fyringsolje

I 2017 tok vi første aktive steg for å redusere klimagassutslippene. Da ble det bestemt å kutte ut fyringsolje som ble brukt til oppvarming. Det grepet alene reduserte CO2-utslippene dramatisk, som man ser av den grå søylen i figur 1.

– “Det er klart. Fyringsolje måtte vi slutte med,” sier Andersen. “Nå varmer vi kun med elektrisitet og det fungerer aldeles utmerket”.

Ytterligere fokus og nye tiltak i forhold til avfallshåndtering

Vi i SalatMestern har alltid hatt en bevisst holdning til avfall, men nye tider gir nye muligheter. Etter 2019 er det kuttet ut usortert avfall som gikk til forbrenning, til sortert avfall som går til resirkulering og gjenvinning. Det ser man i figur 3, der man har redusert over 70 tonn CO2-ekvivalenter alene fra 2017/18 til 2019/20. 

Kuldemedier løst i 2021

Kjøle- og fryselagrene er bygd om de siste årene.

Kjølig suksess

– “Det var utrolig godt å få bygd om til nytt miljøvennlig fryselager.” sier Andersen. “Nå kan vi slippe dårlig samvittighet for å ha klimaskadelige kjølemedier, og vise at vi tar klimasaken på alvor og er villige til å ta økonomiske investeringer i så måte.”

Ytterligere tiltak – solcelleanlegg

Det neste er å få ned selve elektrisitetsforbruket. Det er nå den totalt dominerende kilden.

Det største grepet i den sammenheng, er en stor investering i solcelleanlegg, både på tak og fasade, som er implementert i 2021 og 2022.

>>Viser vei med solceller

Effekten av dette vil slå delvis ut på regnskapet i 2021, da det ble installert i 2021 og får dermed full effekt på klimaregnskapet i 2022.

Reduserte utslipp fremover

De kommende årene vil vi jobbe videre med reduksjon av klimagassutslippene, og har som målsetning å ytterligere redusere disse selv om produksjonen øker år for år. Hvor langt ned det er mulig å komme vites ikke, men på sikt er målet en klimanøytral bedrift. I 2022 startet en også med kjøp av elektrisitet med opprinnelsesgarantier. Det reduserer ikke lokale utslipp, men slår ut i den markedsbaserte beregningsmetoden.

De totale klimagassutslippene er redusert med 3/4, dvs. 75% fra 2017 til 2022, og 2022 var året med laveste samlede utslipp så langt.

Klimagassregnskapene

Vi har siden 2020 utarbeidet et formelt klimagassregnskap. Det lages derfor en artikkel med hovedtallene for hvert av årene.

Klimagassregnskapet for 2020
Klimagassregnskapet for 2021
Klimagassregnskapet for 2022

80% reduksjon i direkteutslipp

Direkteutslippene er redusert enda mer siden 2017 enn samlede utslipp. Disse utslippene er redusert med over 80% fra 2017 til 2021.

Dette skyldes særlig tiltakene med å kutte oljefyr og fjerne klimaskadelige kjølemedier.

Figur 3. De direkte utslippene fra anlegget til SalatMestern har gått ned med hele 88% i perioden 2017 til 2022.

For informasjon om klimagassregnskapet kontakt:

Kvalitetsleder:
Jan Børge Aune
E-post: jan.aune@salatmestern.no

Ønsker du å lese mer om bærekraft hos SalatMestern?

Landskap av is og isbreer

Kjølig suksess

Nedkjøling av råvarer og produksjonslokaler, samt kjøling og nedfrysning av ferdige produkter er viktige for en ferskvareprodusent. Det har gitt til dels store utslipp av

Les mer »