SalatMestern arbeider med å utvikle eget klimaregnskap, som viser både status og utvikling. Dette vil foreligge høsten 2021, og foreløpige beregninger som nå kvalitetssikres, viser tydelige forbedringer de siste årene.

– Klimasaken er selvsagt viktig for oss,» sier daglig leder Thomas Andersen. En kan ikke være en seriøs bedrift uten å gjøre sitt for å redusere avtrykket fra egen virksomhet på klima. Dette krever langsiktig og fokusert arbeid på en rekke områder, noe vi er godt i gang med.

De klimagassene som skal reduseres er foruten CO₂, eventuelle utslipp av metan, lystgass og F-gasser. For en bedrift som SalatMestern er direkteutslipp av CO₂ fra forbruk av fossile brensler til oppvarming, produksjon og transport viktig. Det er også indirekte utslipp som skal reduseres av CO₂, metan og lystgass fra avfall. Dette er avfall som bedriften skaper, men der utslippene finner sted først når avfallet destrueres ved godkjent anlegg et annet sted.

I tillegg har enkelte bedrifter, deriblant også SalatMestern utslipp av F-gasser, som er særdeles kraftige klimagasser og der hver kilo kan bety mye.

Stor effekt av å droppe fyringsolje

I 2017 tok SalatMestern det første store steget for å redusere klimagassutslippene. Da ble det bestemt å kutte ut fyringsolje benyttet til oppvarming. Dette grepet alene reduserte CO₂-utslippene med over 30 %.

– Det er klart, fyringsolje måtte vi slutte med, sier Andersen. Nå varmer vi kun med elektrisitet, og det fungerer aldeles utmerket.

Kuldemedier neste utfordring

SalatMestern har i mange år brukt forskjellige F-gasser, såkalte HFK gasser (Hydro-Fluor-Karbon-gasser). Disse ble i sin tid innført som kjølemedier, da de erstattet de såkalte freonene som var så skadelige for ozonlaget. Det man da ikke visste, var at disse gassene skulle vises seg å være ekstremt kraftige klimagasser. Problemet er at disse over tid lekker ut fra kjøleanlegg og når atmosfæren til tross for at det jobbes aktivt for å samle inn slike gasser og ha tette anlegg.

SalatMestern har stort fryselager som inntil 2021 benyttet typer av HFK-gasser. Dette ble erstattet av et CO₂- anlegg vinteren 2021. CO₂ er ansett som den mest klimagunstige erstatningen for HFK-gasser. Det kan jo virke rart med tanke på at CO₂ er en klimagass. Vi må huske at CO₂ er en helt naturlig gass som vi puster ut og som planter også produserer. Utslipp fra kjøleanlegg blir så forsvinnende små i forhold til alle andre menneskelige kilder, og derfor er dette en gunstig løsning for slike anlegg.

– Det var utrolig godt å få bygd om til nytt miljøvennlig fryselager, sier Andersen. Nå kan vi slippe dårlig samvittighet for å ha klimaskadelige kjølemedier. Vi viser at vi tar klimasaken på alvor, og er villige til å ta økonomiske investeringer for å bidra.

Neste steg er reduksjon i forbruk av elektrisitet

Det neste steget for SalatMestern er å få ned selve elektrisitetsforbruket. Det største grepet er utført allerede. Det gjort en stor investering i solcelleanlegg på både tak og fasade. Solcelleanlegget er trolig det største i Fredrikstad pr.d.d.

De kommende årene vil SalatMestern jobbe videre med reduksjon av klimagassutslippene, og bedriften har en målsetning om å redusere disse ytterligere selv om produksjonen øker år for år. SalatMestern ønsker å bli en klimanøytral virksomhet.