SalatMestern er nesten klimanøytrale

Etter starten med å kartlegge klimagassutslippene våre i 2016 og 2017, har vi i SalatMestern arbeidet aktivt med å redusere klimagassutslippene våre. Flere tiltak har gitt stor effekt og vi har blant annet investert i solceller på tak og fasade. 

Samlet er klimagassutslippene i 2023 redusert med hele 73% i forhold til 2017 og direkteutslipp med nesten 90%!

Vi i SalatMestern har utviklet et klimaregnskap siden 2017, og f.o.m. regnskapet fra 2020 er løsningen til cemasys.no tatt i bruk. Dette gir en detaljert oversikt over virksomhetens energi- og klimafotavtrykk. Analysen er basert på direkte og indirekte energiforbruk knyttet til virksomhetens aktiviteter. Klimafotavtrykket gir en generell oversikt over vårt klimagassutslipp, omregnet til antall tonn CO2-ekvivalenter.

«Klimasaken er selvsagt viktig, også for oss,» sier Thomas Andersen, daglig leder. «En kan ikke være en seriøs bedrift uten å gjøre sitt for å redusere avtrykket fra egen virksomhet på klima. Dette krever langsiktig og fokusert arbeid på en rekke områder, noe vi er godt i gang med.»

Figur 1. De totale klimagassutslippene er redusert med 3/4, dvs. 73% fra 2017 til 2023. 2022 var året med laveste samlede utslipp så langt.

Enda bedre per tonn produsert vare

Markedsbaserte utslipp skal også oppgis. Vi har satset på å innføre solceller for å kutte eget elektrisitetsforbruk. For 2023 har vi første året med opprinnelsesgarantier for innkjøpt strøm. Vi mener tiltak på eget anlegg skal prioriteres, dernest skal vi kjøpe grønnest mulig strøm og således bidra til etterspørsel etter fossilfrie strømleveranser. 

Riktig bilde av tiltak og utviklingen for øvrig fremgår av de andre oversiktene basert på fysisk perspektiv (lokalbasert metode). 

Som figuren på høyre side viser, er klimagassutslippene i kgCO2 per produsert tonn vare dramatisk redusert de siste årene. Det ekstra gledelige er at det er redusert mer enn selve klimagassene. Reduksjon per mengde vare er på ca. 81% mot 73% for samlede klimagassutslipp.

Figur 2. Kg CO2 per tonn produsert vare er redusert mer enn utslipp totalt.

Effektive tiltak

De viktigste tiltakene for å få til så kraftige reduksjoner har vært:
• Stopp i bruk av oljefyring i 2017
• Ytterligere fokus og nye tiltak i forhold til avfallshåndtering
• Ombygning av kjøle- og fryselagre
• Bygging av solceller på tak og fasade

Stor effekt av å droppe fyringsolje

I 2017 tok vi første aktive steg for å redusere klimagassutslippene. Da ble det bestemt å kutte ut fyringsolje som ble brukt til oppvarming. Det grepet alene reduserte CO2-utslippene dramatisk..

«Det er klart. Fyringsolje måtte vi slutte med,» sier Andersen. «Nå varmer vi kun med elektrisitet og det fungerer aldeles utmerket».

Ytterligere fokus og nye tiltak i forhold til avfallshåndtering

Vi i SalatMestern har alltid hatt en bevisst holdning til avfall, men nye tider gir nye muligheter. Etter 2019 er det kuttet ut usortert avfall som gikk til forbrenning, til sortert avfall som går til resirkulering og gjenvinning. Det ser man i figur 3, der man har redusert over 70 tonn CO2-ekvivalenter alene fra 2017/18 til 2019/20. 

Kuldemedier løst i 2021

Kjøle- og fryselagrene er bygd om de siste årene.

Kjølig suksess

«Det var utrolig godt å få bygd om til nytt miljøvennlig fryselager.» sier Andersen. «Nå kan vi slippe dårlig samvittighet for å ha klimaskadelige kjølemedier, og vise at vi tar klimasaken på alvor og er villige til å ta økonomiske investeringer i så måte.»

Ytterligere tiltak – solcelleanlegg

Det neste er å få ned selve elektrisitetsforbruket. Det er nå den totalt dominerende kilden.

Det største grepet i den sammenheng, er en stor investering i solcelleanlegg, både på tak og fasade, som er implementert i 2021 og 2022.

Viser vei med solceller

Effekten av dette vil slå delvis ut på regnskapet i 2021, da det ble installert i 2021 og fikk dermed full effekt på klimaregnskapet i 2022.

Figur 3. Utslippene fordelt på Scope 1 (direkte utstlipp), Scope 2 (elektrisitet) og Scope 3 (avfall og tjenestereiser).

For 2023 er det litt reduksjon i utslipp fra produksjon og avfall, mens elektrisitet ser ut til å ha økt. Det skyldes faktor for energi levert som er høyere for all energi kjøpt via det nordiske kraftmarkedet, i praksis er forbruket ganske så stabilt.

Markedsbasert fremstilling gir enda kraftigere reduskjoner

Bedrifter kan fremstille sine klimaregnskap på henholdsvis lokasjonsbasert metode og markedsbasert metode. For en bedrift som produserer varer er lokasjonsbasert ofte naturlig, men ettersom direkte og indirekte utslipp reduseres og en kjøper opprinnelsesgarantier vil markedsbasert metode også gi et godt bilde.

Samlet sett har Salatmesteren i 2023 redusert sitt klimaavtrykk med hele 96,4 % ut fra Markedsbasert metode.

«Vi ser arbeidet bærer frukter og kanskje vi snart bør vurdere å kalle oss klimanøytrale,» sier Andersen en smule stolt.

Figur 4. Den markedsbaserte fremstillingen domineres av elektrisitetsforbruket og her er den store effekten å produsere strøm selv og/eller kjøpe opprinnelsesgarantier.

Reduserte utslipp fremover

De kommende årene vil vi jobbe videre med reduksjon av klimagassutslippene, og har som målsetning å ytterligere redusere disse selv om produksjonen øker år for år. Hvor langt ned det er mulig å komme vites ikke, men på sikt er målet en klimanøytral bedrift. I 2022 startet en også med kjøp av elektrisitet med opprinnelsesgarantier. Det reduserer ikke lokale utslipp, men slår ut i den markedsbaserte beregningsmetoden.

De totale klimagassutslippene er redusert med 3/4, dvs. 73% fra 2017 til 2022, og 2022 var året med laveste samlede utslipp så langt.

Klimagassregnskapene

Vi har siden 2020 utarbeidet et formelt klimagassregnskap. Det lages derfor en artikkel med hovedtallene for hvert av årene.

Klimagassregnskapet for 2020
Klimagassregnskapet for 2021
Klimagassregnskapet for 2022

Klimagassregnskapet for 2023

80% reduksjon i direkteutslipp

Direkteutslippene er redusert enda mer siden 2017 enn samlede utslipp. Disse utslippene er redusert med nesten 90% fra 2017 til 2021.

Dette skyldes særlig tiltakene med å kutte oljefyr og fjerne klimaskadelige kjølemedier, men bedre avfallshåndtering bidrar også meget godt.

Figur 5. De direkte utslippene fra anlegget til SalatMestern har gått ned med hele 89% i perioden 2017 til 2023.

For mer informasjon om klimagassregnskapet kontakt:

Kvalitetsleder:
Jan Børge Aune
E-post: jan.aune@salatmestern.no

Ønsker du å lese mer om bærekraft hos SalatMestern?

Landskap av is og isbreer

Kjølig suksess

Nedkjøling av råvarer og produksjonslokaler, samt kjøling og nedfrysning av ferdige produkter er viktige for en ferskvareprodusent. Det har gitt til dels store utslipp av

Les mer »